Διαγράμματα

Τὸ διάγραμμα, εἶναι -γενικῶς γιὰ ὅλες τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες- ἕνας ἀπὸ τοὺς βέλτιστους τρόπους ἀπεικόνισης, κατανόησης, ἀποθήκευσης καὶ κυρίως σύγκρισης δεδομένων, ἰδιαιτέρως ἂν πρόκειται γιὰ τὴ διακύμανση μιᾶς κάποιας μεταβλητῆς ἐν σχέσει μὲ τὴ ῥοὴ τοῦ χρόνου. Τὰ διαγράμματα τῶν μετεωρολογικῶν δεδομένων τοῦ σταθμοῦ, τὰ ὁποῖα μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ μελετήσετε στὴ σελίδα αὐτή, δημιουργοῦνται αὐτόματα ἀπὸ τὸ λογισμικὸ WEATHERLINK τοῦ μετεωσταθμοῦ μας DAVIS, καὶ ἀποστέλλονται στὸν server τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν. Τὰ διαγράμματα ἀφοροῦν τὶς ἐξῆς καιρικὲς μεταβλητές (μὲ τὶς μονάδες τους σὲ παρένθεσι): Θερμοκρασία (oC), Σχετικὴ Ὑγρασία (%), Βαρομετρικὴ Πίεσι (hPa), Σημεῖο Δρόσου (oC), Ὑετό (mm), Ῥαγδαιότητα κατακρήμνισης (mm/h), Κατεύθυνσι Ἀνέμου & Ῥιπῆς Ἀνέμου (Β, Α, Ν, Δ), Ταχύτητα Ἀνέμου Ῥιπῆς Ἀνέμου (km/h), Διανυθείσα Ἀπόστασι ἀπὸ τὸν Ἄνεμο (km), Φαινομενικὴ Θερμοκρασία(oC), Αἴσθησι Ψύχους (oC) καὶ Δείκτη Δυσφορίας (oC) . Διαγράμματα εἶναι διαθέσιμα γιὰ τὰ δεδομένα ποὺ κατέγραψε ὁ σταθμὸς τὶς τελευταίες 24 ὧρες, τελευταία Ἑβδομάδα, τελευταίο Μῆνα, τελευταίο Ἔτος.

Τὰ διαγράμματα 24ώρου ἀνανεώνονται ἀνὰ 10 λεπτά, τὰ ἑβδομαδιαία ἀνὰ 3 ὧρες, τὰ μηνιαία ἀνὰ 12 ὧρες καὶ τὰ ἐτήσια ἀνὰ ἠμέρα.

Σὲ περίπτωσι ποὺ ἕνα ἢ περισσότερα διαγράμματα δὲν φορτώνει/ώνουν σωστὰ γιατὶ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀνανεώνεται/ώνονται στὸν server, ἀναμείνατε 2 λεπτὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία καὶ κάντε ἀνανέωσι τῆς σελίδας!

  • Pinterest

Θερμοκρασία

OutsideTemp_24h
OutsideTemp_week
OutsideTemp_month
OutsideTemp_year

Βαρομετρικὴ Πίεσι

Barometer_24h
Barometer_week
Barometer_month
Barometer_year

Ὑετός

Rain_24h
Rain_week
Rain_month
Rain_year

Κατεύθυνσι Ἀνέμου

WindDirection_24h
WindDirection_week
WindDirection_month
WindDirection_year

Κατεύθυνσι Ῥιπῆς Ἀνέμου

HighWindDir_24h
HighWindDir_week
HighWindDir_month
HighWindDir_year

Διανυθείσα Ἀπόστασι ἀπὸ τὸν Ἄνεμο

WindRun_24h
WindRun_week
WindRun_month
WindRun_year

Αἴσθησι Ψύχους

WindChill_24h
WindChill_week
WindChill_month
WindChill_year

Σχετικὴ Ὑγρασία

OutsideHumidity_24h
OutsideHumidity_week
OutsideHumidity_month
OutsideHumidity_year

Σημεῖο Δρόσου

DewPoint_24h
DewPoint_week
DewPoint_month
DewPoint_year

Ῥαγδαιότητα Κατακρημνίσεως

RainRate_24h
RainRate_week
RainRate_month
RainRate_year

Tαχύτητα Ἀνέμου

WindSpeed_24h
WindSpeed_week
WindSpeed_month
WindSpeed_year

Ταχύτητα Ῥιπῆς Ἀνέμου

HiWindSpeed_24h
HiWindSpeed_week
HiWindSpeed_month
HiWindSpeed_year

Φαινομενικὴ Θερμοκρασία

Thw_24h
Thw_week
Thw_month
Thw_year

Δείκτης Δυσφορίας

HeatIndex_24h
HeatIndex_week
HeatIndex_month
HeatIndex_year