Δικτύωσι

Ἀπὸ τὶς πρώτες μέρες λειτουργίας, σὲ πρώτη φάσι τῆς δικτυακῆς κάμερας μὲ κάλυψι εἰκόνας ζωντανᾶ, καὶ σὲ δεύτερη φάσι τοῦ μετεωρολογικοῦ σταθμοῦ -ἐπαγγελματικοῦ ἐπιπέδου- μὲ κάλυψι καιρικῶν συνθηκῶν ζωντανᾶ καὶ καταγραφὴ ἀναλυτικῶν μετεωρολογικῶν δεδομένων, ὑπήρξε ἔντονο ἐνδιαφέρον γιὰ ἔνταξι τοῦ ὅλου συστήματος σὲ διάφορα κοινωνικά, καιρικὰ καὶ ἄλλα ἠλεκτρονικὰ δίκτυα· ἔνα ἐνδιαφέρον ποὺ ἐκδηλώθηκε τόσο ἀπὸ τὴν πλευρά μας, ὄσο καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ δημιουργῶν, διαχειριστῶν καὶ ὑπευθύνων τῶν δικτύων αὐτῶν, κυρίως ἐξ' αἰτίας τῆς γεωγραφικὴς θέσεως καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τοῦ χωριοῦ.

menoume elladaΟἱ χώροι κοινωνικῆς δικτύωσης Facebook, Twitter καὶ Linked in, χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, γιὰ τὴ διάδοσι τῶν συνδέσμων μὲ ζωντανὴ εἰκόνα ἀπὸ τὸ χωριό, ἀπὸ τὰ διάφορα sites ποὺ τὴν προέβαλαν στὶς σελίδες τους, ἐνὼ ἀρκετὰ μεγάλη ἀπήχησι μέσῳ τῶν δικτύων αὐτῶν εἶχαν τὰ λεγόμενα highlights τῆς κάμερας, μὲ εἰκόνα τοῦ χωριοῦ χιονισμένου, ἢ ἐν μέσῳ ἄλλων ἐντυπωσιακῶν φαινομένων. Εἰκόνα ἀπὸ τὸ χωριὸ χρησιμοποιήθηκε πολλὲς φορὲς καὶ ἀπὸ τηλεοπτικὲς ἐκπομές, ὅπως τὸ «Μένουμε Ἑλλάδα» ἢ τὸ δελτίο καιροῦ τοῦ ΣΚΑΪ μὲ τὴ Χριστίνα Σούζη.

Ἐπισης, σχεδὸν ἄμεσα μετὰ τὴν ἐκκίνησι λειτουργίας τοῦ μετεωσταθμοῦ, αὐτὸς -πληρῶντας ὅλες τὶς ἐρευνητικὲς προδιαγραφές, ἀλλὰ καλύπτοντας καὶ μιὰ περιοχὴ ἐνδιαφέροντος γιὰ τοὺς μετεωρολόγους- ἐντάχθηκε στὸ δίκτυο μετεωσταθμῶν τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν, ἀπέκτησε τὴ δική του ἰστοσελίδα, καὶ πέρασε στὴν ἐπίβλεψι καὶ αἰγίδα του ἰδρύματος. Ταυτόχρονα, ὁ μετεωσταθμὸς ἐντάχθηκε καὶ στὸ μεγαλύτερο πανελλήνιο ἠλεκτρονικὸ δίκτυο μετεωσταθμῶν, τὸ metar.gr καὶ ἀπέκτησε καὶ ἐκεῖ τὴ δική του σελίδα. Ἀργότερα, μετεωρολογικὰ δεδομένα ζωντανᾶ ἀπὸ τὸ Γαρδίκι, ἀνέβηκαν στὰ διεθνὴ καιρικὰ δίκτυα Weather Underground, CWOP καὶ AWEKAS, κατοχυρώνοντας πλέον σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο τὸ μετεωσταθμό μας.

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ, στὸ μεταξύ, ποὺ ξεκίνησε ἡ μετάδοσι ζωντανοῦ βίντεο, τὸ Γαρδίκι ἀπέκτησε τὴ δική του σελίδα καὶ στὸ δίκτυο live streaming καμερῶν click2stream.com.

Bέβαια, ὅλα αὐτὰ ἄλλαξαν ῥιζικά, μὲ τὴν ἀναβάθμισι τῆς σύνδεσης ἴντερνετ σὲ ἐυρυζωνική, τὴν τοποθέτησι καὶ δεύτερης κάμερας, καθῶς καὶ τὴν τελικὴ δημιουργία τοῦ gardiki-live.gr, τὸ ὁποῖο ἔχετε μπροστά σας· πλέον ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιμέρους κομμάτια ποὺ βλέπετε παραπάνω συγκεντρώθηκαν στὸν νέο μας διαδικτυακὸ χῶρο, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ βασικὸς καὶ ἐπίσημος πιὰ τόπος στὸ διαδίκτυο σχετικὰ μὲ τὸ ὅλο μας ἐγχείρημα γιὰ ζωντανὴ κάλυψη τοῦ χωριοῦ, ἀπέκτησε δὲ ξεχωριστὴ σελίδα στὸ Facebook, στὸ Twitter, ἀλλὰ στὸ Linked in

Ὅλους αὐτοὺς τοὺς σχετικοὺς συνδέσμους τῆς δικτύωσής μας, μπορεῖτε νὰ τοὺς δεῖτε συγκεντρωτικᾶ παρακάτω:

Κοινωνικὰ δίκτυα:
nets facebook nets twitter nets linkedin
Μετεωρολογικὰ δίκτυα:
nets noa nets metar nets wunderground
nets awekas nets cwop  
Δίκτυα live streaming:
nets c2s1 nets c2s2  
  • Pinterest